RODO

Klauzula informacyjna - art.13 RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291 z późn.zm.) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych.
  2. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat, licząc od dnia dokonania czynności na podstawie art.90 §1 ustawy Prawo o notariacie.
  4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych - przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art.17 ust.3 RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej.
  8. Do czasu dokonania czynności notarialnej z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
  9. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.