Dokumenty
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowy sprzedaży czy darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis / wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo zbywaną nieruchomość w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy / Miasta czy nieruchomość nie jest objęta uchwałą o rewitalizacji,
 • zaświadczenie Starosty czy nieruchomość nie jest objęta planem uproszczonym lasu,
 • przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska lub orzeczenie sądowe
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 • wskazanie ceny, sposobu zapłaty, numeru rachunku bankowego sprzedających oraz terminu wydania przedmiotu umowy.
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowy sprzedaży czy darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią),
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo zbywaną nieruchomość w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska lub orzeczenie sądowe,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wydane przez zarządcę, Spółdzielnię,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym lokalu,
 • wskazanie ceny, sposobu zapłaty, numeru rachunku bankowego sprzedających oraz terminu wydania przedmiotu umowy.
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowy sprzedaży czy darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią),
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo przedmiot zbycia w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska lub orzeczenie sądowe,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi w spółdzielni (na życzenie nabywcy),
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wskazujące numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiony jest budynek obejmujący lokal,
 • wskazanie ceny, sposobu zapłaty, numeru rachunku bankowego sprzedających oraz terminu wydania przedmiotu umowy.
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowy sprzedaży czy darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis / wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo zbywaną nieruchomość w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 • wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania, wskazanie pokrewieństwa.
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowy sprzedaży czy darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo zbywaną nieruchomość w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania.
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowy sprzedaży czy darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią),
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo zbywany przedmiot w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że darczyńcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej i wypis z rejestru gruntów dla działki na której posadowiony jest budynek.
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania),
 • w przypadku spółek – numer KRS,
 • numer księgi wieczystej lub dane dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy mają one być przedmiotem pełnomocnictwa,
 • określenie zakresu pełnomocnictwa.
 • dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania).
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oryginał),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich spadkobierców (oryginały), a w przypadku osób, które zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko skrócony odpis aktu małżeństwa (nie jest wówczas wymagane przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia),
 • numer PESEL zmarłego (np. z anulowanego dowodu osobistego, zaświadczenia z US, ZUS),
 • testament – jeśli był sporządzany,
 • oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli już były składane),
 • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta),
 • dane osobowe spadkobierców,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej po zmarłym.
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje o pozostałych spadkobiercach ustawowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania,
 • informacje o istnieniu, treści i miejscu przechowywania testamentów spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umów zawieranych przed zawarciem związku małżeńskiego wskazanie planowanej daty zawarcia związku.
 • podstawa poddania się egzekucji (np. umowa dzierżawy/najmu, umowa o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, umowa kredytu lub pożyczki),
 • numer KRS w przypadku spółek,
 • umowa kredytu, pożyczki lub inny dokument określający wierzytelność,
 • w przypadku spółek – numer KRS,
 • zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki,
 • podstawa nabycia nieruchomości lub prawa, na którym ma być ustanowiona hipoteka (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, obciążanej hipoteką,
 • w przypadku, gdy nabyli Państwo obciążaną nieruchomość lub prawo w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • projekt umowy, statutu lub szkic założeń do aktu notarialnego.